Marginaalin Janin 12-vuotiaiden maihinnousukenkien pohjat halkeilivat. Hän tiedusteli valmistajalta eli Sieviltä korjausmahdollisuudesta: ”Sain vas­tauk­sen työ­ajassa mitat­tuna sil­män­rä­päyk­sessä, heti seu­raa­vana aamuna (olin lähet­tä­nyt tie­dus­te­luni myö­hään illalla): #

Ken­kien poh­ja­ma­te­ri­aali on ruven­nut hau­ras­tu­maan van­huut­taan. Poh­jien vala­mi­nen uudel­leen voi olla mah­dol­lista, jos ken­gät muu­ten hyvä­kun­toi­set. Veloi­tamme täällä Sie­vissä poh­jan vala­mi­sesta 61 euroa. Mikäli pää­dytte poh­jaut­ta­maan jal­ki­neet uudes­taan, lähet­tä­kää ne teh­taalle. Liit­tä­kää mukaan saa­te­kirje, jossa pyy­dätte poh­jan vala­mista mak­sua vas­taan. #

Olin ilah­tu­nut hyvästä pal­ve­lusta ja siitä tie­dosta, että ken­kiä yli­päänsä kor­ja­taan vielä nykyi­sin­kin. Kor­jaus­hinta on koh­tuul­li­nen uutena ostet­tu­jen SA-kenkien hin­taan ver­rat­tuna (Varus­te­le­kassa tämän kir­joi­tus­het­kellä 169,90 €). #

Kor­jaus­mak­sun lisäksi jou­tui­sin kui­ten­kin pulit­ta­maan ken­kien pos­ti­tuk­sesta. Yhteensä sillä raha­mää­rällä sai­si­kin sit­ten jo useita pareja muun­maa­lai­sia käy­tet­tyjä var­si­ken­kiä, muu­ta­mia jopa uusina.” (Mari Koo)